Menyknapp

Studerandeguide

Bra att veta för dig som studerar hos oss

Här hittar du information om hur det fungerar när du läser en utbildning på Uddevalla Yrkeshögskola. Tips och trix kring studieteknik och rapportskrivning, hur vi genomför examinationer och bedömningar och vilka förväntningar som finns på dig som studerande m.m.

Vi förväntar oss att du:

  • Medverkar aktivt i undervisningen
  • Närvarar och passar tider
  • Lämnar in uppgifter i tid
  • Följer överenskommelser, regler och rutiner
  • Lägger tid och energi på dina studier
  • Visar respekt
  • Kommunicerar med din lärare/mentor/utbildningsledare om sådant som har betydelse för din eller dina klasskamraters situation.

Förväntningarna på dig som studerande är samma som de förväntningar arbetslivet har på dig som anställd eller LIA-studerande. Tänk också på att hålla dig uppdaterad gällande aktuella styrdokument kring utbildningen såsom lag, förordning, utbildningsplan, kursplaner, rutiner m.m.

Kunskap och lärande är en gemensam process - både i skolan och i arbetslivet.

Det innebär att alla parter aktivt bidrar till utveckling. Du som studerande bär med dig olika slags erfarenheter in i klassrummet och dessa blir en viktig del i våra aktiviteter.

Alla har sitt eget sätt att studera och ta till sig kunskap. Det som är rätt för en person kan vara helt fel för en annan. Det finns många aspekter kring studieteknik, alltifrån god arbetsmiljö till kunskapsinhämtning.

När du har börjat din utbildning kommer du att få föreläsningar, lektioner och gruppaktiviteter kring studieteknik och lärstilar som riktar sig mot din utbildning.

Innan du börjar din nya utbildning kan det vara en god idé att själv fundera över hur du lär dig på bästa sätt och hur du planerar dina studier. Du kan t ex börja med att titta på denna föreläsning som inspiration och därifrån forska vidare kring det som är intressant för dig.

Studieteknik - Introduktion - YouTube Länk till annan webbplats.

Vi lär oss allra bäst när vi reflekterar. Regelbunden reflektion gör dig mer effektiv, kreativ och medveten om ditt lärande. Reflektion är därför en viktig del av utbildningen och sker på olika sätt beroende på vad du studerar.

Undervisningen sker genom föreläsningar som varvas med gruppuppgifter, enskilda uppgifter och projektarbeten. Beroende på utbildningens inriktning kan det var mer eller mindre praktiska inslag i undervisningen. Att samarbeta i grupp för att lösa en uppgift är en viktig förberedelse inför kommande arbetsliv.

Utbildningen kan genomföras i olika former:

  • Bunden utbildning betyder att du följer undervisningen i realtid, dvs den är bunden i tid och plats- antingen i Uddevalla eller på någon av våra satellitorter.
  • Distansutbildning är en friare form av studier där du kan ta del av föreläsningarna när och var det passar dig.

Källkritik är viktigt för att säkerställa den fakta du kommer att bearbeta under din utbildningstid. Uddevalla Yrkeshögskola använder APA för källhänvisningar.

Återkoppling bekräftar och utvecklar dig och din kompetens. För att åstadkomma en progression i ditt lärande använder vi oss av olika sätt att återkoppla resultat och utveckling.

Du kommer att få återkoppling under hela din utbildning från lärare och kurskamrater.

Det kan ske muntligt, skriftligt, individuellt och i grupp. Du kan förbereda dig genom att ha ett öppet sinne och ta till dig såväl positiva som konstruktiva kommentarer.

Stöd för att nå utbildningens mål ges löpande under utbildningstiden. Detta sker individuellt och i grupp av t.ex. lärare, utbildningsledare och specialpedagog.

Handledningstid kan ges schemalagt och löpande beroende på typ av kurs och/eller utbildning. Om du har behov av extra stöd för att genomföra dina studier är du välkommen att kontakta utbildningsledare eller specialpedagog.

Ansvarig lärare genomför kunskapskontroll och betygsätter respektive kurs utifrån kursmålen i kursplanen. Betyg sätts inom tre (3) veckor efter avslutad kurs.

Möjlighet till komplettering eller omtentamen finns om den studerande inte uppnår godkänt

betyg. Om man nått godkänt på en examination finns inte möjlighet att begära omtentamen för ett högre betyg.

Vi arbetar med validering av reell kompetens, vilket innebär att man kartlägger och bedömer en persons kompetens oavsett hur personen har skaffat sig kompetensen. Detta kan ske för att uppnå behörighet för utbildningen eller med syfte att korta studietiden.

Vid studieavbrott ska den studerande tillsammans med utbildningsledaren fylla i blanketten för avbrott. Utbildningsledaren informerar den studerande om deras skyldigheter i samband med avbrott, t.ex. att återlämna utrustning, meddela CSN m.m.

Utbildningsledaren ansvarar för att YH-myndigheten informeras på korrekt sätt.

Vid studieuppehåll ansöker den studerande om uppehåll på en särskild blankett. Det är utbildningsanordnaren som beviljar uppehåll och beslutet tas i samråd med undervisande lärare och rektor. Utbildningsledaren ansvarar för att den studerande får information om sina skyldigheter i samband med uppehåll, exempelvis rätt till återinträde. Godtagbara skäl för studieuppehåll kan exempelvis vara sjukdom, graviditet, vård av barn, nära anhörigs bortgång eller nära anhörigs allvarliga sjukdom.

Inflytandet kan ske på olika sätt, bland annat genom regelbundna klassmöten, studeranderåd med representanter för alla YH-utbildningar och som representanter på ledningsgruppsmöten.

Utvärderingar görs på enstaka kurser eller block av undervisning. Resultaten sammanställs och analyseras, det utarbetas en åtgärdsplan och allt återkopplas till studerande och ledningsgrupp. Det sker kontinuerligt uppföljning av mål och resultat.

YH-verksamheten följer det systematiska kvalitetsarbetet inom ramen för VUX, där resultat redovisas tertialvis till Barn- och utbildningsnämnden.

Utbildningsanordnare och ledningsgrupp kvalitetssäkrar uppföljning, utvärdering och kvalitetsarbete genom ständig dokumentation och reflektion. Kvalitet är även en stående punkt på ledningsgruppens dagordning. En ”Kvalitetshandbok” är också framtagen, som beskriver de rutiner som styr YH-utbildningarna.

Som studerande på en yrkeshögskoleutbildning är du försäkrad i en olycksfallsförsäkring både under studietiden och under LIA.

Läs mer om försäkringen här:

Försäkringar för studerande - Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se) Länk till annan webbplats.

Uddevalla Yrkeshögskola arbetar aktivt med frågor gällande diskriminering och kränkande behandling och har en utarbetad plan för detta arbete. Planen hittar du här Pdf, 540.7 kB.